دانلود پایان نامه

مسیر وجود دارد در مورد سلولهای نوع I (در تیموسیتها و فیبروبلاستها) ، کسپاز ۸ مستقیما باعث فعال شدن کسپاز ۳ می شود. در سلولهای نوع II ، از قبیل هپاتوسیتها ، کسپاز ۸ باعث جدا شدن Bid که عضوی از خانواده Bcl-2 است می شود. ژنوم انسان و موش دارای ۱۳ ژن برای کسپاز (caspase) است (ژنهای ۱-۱۲ و ۱۴). کسپازهای ۳ و ۶-۱۰ انسان در آپپتوسیس نقش

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی