دانلود پایان نامه

ناپایداری حاصل از تغییرات زهکشی می شود. زیست کره نه تنها یکی از نتایج اقلیم است بلکه می تواند بخوبی نقش یک تعدیل کننده را انجام دهد که این نقش را در طی چرخه دی اکسید کربن می توان مشاهده نمود. برای مثال درختان جوان دی اکسید کربن بیشتری از درختان بالغ جذب می کنند، بنابراین تغییرات سطح زمین، چه طبیعی و چه انسانی می تواند اقلیم را

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع آشکارساز، اعتمادپذیر، آشکارسازی، وسیله‌ای