تغییر دهد (عزیزی، ۱۳۸۳).

۱-۶- شواهد محیطی تحولات اقلیمی
طی دگرگونی های گذشته اقلیم، دوره های گرم جای خود را به دوره های سرد داده اند و دوره های گرم و مرطوب پیوسته با دوره های سرد و خشک در تناوب بوده اند (کاویانی و علیجانی، ۱۳۸۰). دگرگونی از ویژگی های پایدار و همیشگی اقلیم است که در بازه های زمانی مختلفی به وقوع می

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد گاز طبیعی، محیط زیست