که در آن تکوین و تکامل می یابند طرح خاصی از اقلیم را نشان می دهند. با شناسایی ویژگی های گیاهی یک ناحیه می توان اقلیم گذشته آن ناحیه را تخمین زد (کورل و اندرسون۶، ۱۹۹۰). تاثیر دما علاوه بر گیاهان باعث ایجاد تنوع در بین گونه های مختلف جانوری می گردد. پرندگان، پستانداران، ماهی ها، دوزیستان، حشرات و خزندگان بر حسب قدمت خود در یک

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهباتری‌سازی، سرب،، ۱-۵-۴-۱، می‎گیرد.