دانلود پایان نامه

مکانهای کره زمین است (عزیزی، ۱۳۸۳).

۱-۵- خشکی ها
خشکی ها کم و بیش ۳۰ درصد رویه زمین را می پوشانند که بخشی از آن را پوشش یخی و بخش دیگر را بیشتر، گیاهان به خود اختصاص داده اند. بنابراین در رویه زمین پوشش گیاهی با ویژگی هایی مانند سپیدایی و جابجایی گرمای نهان که با توجه به نوع پوشش گیاهی می توانند نوسان کنند، تعیین کننده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان ۶۰[، ازصفر، ضعیف،، (III)