دانلود پایان نامه

انرژی کره زمین تاثیر بگذارند. لایه مرزی مرزی جو که پایین ترین بخش آن است بطور مستقیم با سطح پوشش گیاهی بر همکنش دارد (دریک۵، ۲۰۰۰).
گیاهان از طریق پس مانده برگ ها و سیستم ریشه بر ساختار خاک نیز اثر می گذارند که این امر از طریق قطع بارش و ناهموار کردن خاک و مسیر زهکشی آب انجام می شود. تخریب سطح زمین خصوصا جنگل زدایی گسترده سبب

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد رشد بخش کشاورزی، بخش کشاورزی