دانلود پایان نامه

موازنه انرژی است. همچنین خشکی ها در جریان گازهای گلخانه ای همانند کربن دی اکسید و متان و همچنین بر مقدار ریزگردهای موجود در جو نشان پر رنگ می گذارند. میلیونها ویروس، باکتری، گرده گیاه و انواع گوناگونی از میکرو ارگانیسم ها بوسیله بادها در جو جابجا می شوند.

آنها می توانند تابش خورشید را در جو پراکنده کرده و در مقدار

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره ابوالحسن، طاطری، ۲۲۰، ناشری