قاره آسیا از جمله کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین و جنوب هیمالیا بوده و از آنجا به هندوستان و جنوب چین راه یافته است (Webber, 1967).
۱- ۴- ۷- میزان تولید داخلی و خارجی لیمو
لیموترش با سطح زیر کشتی برابر ۲۵۵۰۹ هکتار و با تولید سالانه ۳۲۶۸۸۶ دتن و عملکردی معادل ۱۴۶۳۲ کیلوگرم در هکتار، حدود ۱۲ درصد تولید مرکبات کشور را شامل می شود

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی، نیروی کار، جنوب شرقی آسیا، مشارکت زنان