دانلود پایان نامه

های برگی شکل پرداختند و عملکرد کلکتور خورشیدی دستگاه را ارزیابی نمودند. نتایج نشان دادند که در کلکتور ساخته شده، در حدود ۸۲% از کل تلفات حرارت از طریق صفحه پوشش گلکتور، ۱۴ درصد از پشت کلکتور و ۴ درصد از طریق سطوح جانبی کلکتور است (سهیلی مهدیزاده و کیهانی، ۱۳۸۵).
آبن و همکاران، تأثیر اضافه کردن موانع مختلف روی سطح کلکتور خشک کن

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع مزدوج، (conjugate)، کروموفور، nm360-195