دانلود پایان نامه

سایه است (Pangavhane and et al, 2002).
کریم و هاولادر، کارایی کلکتور خشک کن خورشیدی با مجاری V شکل را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که کارایی این نوع کلکتور ۱۲ درصد بیشتر از کلکتور صفحه تخت با طراحی مشابه است (Karim and et al, 2005).
سهیلی مهدیزاده و همکاران، با طراحی ساخت خشک کن خورشیدی با همرفت اجباری، به خشک کردن سبزی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های امام صادق