میک۱۳ و همکاران که در سال ۲۰۰۲ در آمریکا به انجام رسیده است، محققان مطالعه ای جهت بررسی ارتباط بین وزن هنگام تولد و اختلال بیش فعالی، با توجه به پتانسیلهای ژنتیکی، خانوادگی و محیطی طراحی کردند. ۲۵۲ نفر از بیماران بیش فعال (پسر و دختر) و ۲۳۱ نفر گروه شاهد سالم به همراه والدینشان مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی افراد مورد مطالعه از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد پیل‌ها، ۲-۴-۷، جاذب،، تعویـــض