دانلود پایان نامه

وزنی- خطی Egger تست گردید. در جمع آوری داده ها از ۱۵۵۶ نفر مورد و ۱۷۲۰ نفر گروه شاهد، افراد گروه شاهد نمرات شناختی بالاتری در مقایسه با کودکان متولد شده نارس داشتند، که معنادار بود (تفاوت میانگین وزنی ۹/۱۰، با ۹۵ درصد حدود اطمینان ۲/۹ – ۵/۱۲). کودکانی که نارس متولد می شوند، ریسک نمرات کمتر در آزمون شناختی را دارند که مقدار آن

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعبازرگانان، طلاق، حمل و نقل