دانلود پایان نامه

کوچکی از کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی را تشکیل می دهند (۵۳).
نقد پژوهش: این مطالعه بر روی کودکان سفیدپوستی انجام شد که شیوع وزن کم هنگام تولد کمتر از میانگین جامعه بوده است و در نتیجه نتایج این مطالعه را نمی توان مستقیما به کودکان جامعه یا کودکان با پس زمینه نژادی و قومیتی تعمیم داد. بعلاوه به علت اینکه این مطالعه

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، اسپکتروفتومتری، [۱۱].، ۱-۵-۱-