دانلود پایان نامه

یک تحقیق مورد شاهدی است، مستعد تورش یادآوری است به طوری که داده های به دست آمده از گروه مورد جامع تر از داده های بدست آمده از گروه کنترل باشد. همچنین با وجود کنترل وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سن مادر در زمان تولد، و بیماری های روانی در والدین، نتایج این مطالعه می تواند تحت تأثیر عوامل خطر اندازه گیری نشده ای قرار بگیرند. عواملی همچون

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد اسپرماتوگونی، (۴۰)، ای)، (آهسته