می شوند.
نواح(۱۳۸۶) در بررسی علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز :مهاجرت ،سود آوری و تحصیلات و فقر مالی به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرد و نتایج بر این مورد تایید که سود اوری با مشاغل کاذب بود ولی فرضیات ارتباط فقر مالی و بیکاری با مشاغل کاذب رد گردید.
صرامی(۱۳۸۷)در بررسی مشاغل غیررسمی شهر اصفهان در کتابی با عنوان مشاغل

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعاستاد راهنما، طلاق، امام صادق