دانلود پایان نامه

واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی داشتن قسمتی برای جستجو است. یکی از روش‌های بهینه‌ایجاد نوارجستجو در شبکه‌های اجتماعی استفاده از فیلتر و نیز باز شدن یک منوی بازشونده۱۳مرتبط با مورد جستجو شده است.
۲-۳- طراحی دکمه‌های برجسته۱۴ :
شبکه‌های اجتماعی نیازمند در بر گرفتن لینک‌ها و دکمه‌های متفاوت برای انجام وظایف مشخص است.
۲-۴- جدایی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر