دانلود پایان نامه

دربرگیرنده تمامی‌جنبه‌های نحوه تعامل افراد و کاربران با محصول تعاملی است: نحوه در دست گیری محصول، نحوه مشاهده کارکردن با محصول، احساس کاربر در به کارگیری و استفاده از محصول نهایی،‌اینکه محصول مورد نظر چگونه به رسیدن به اهداف کاربر کمک می‌کند و نیز میزان هماهنگی محصول تولیدی در برطرف کردن نیاز کاربران است. (Alben-1996)

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مدل‌سازی