اندازه‌گیری میزان کاربردپذیری۸ و نیز مشجص کردن مشکلات طراحی واسط کاربری است که در واقع بخشی از طراحی تکرار شونده۹ محسوب می‌شود. ارزیابی مکاشفه ای، شامل مجموعه‌ای کوچکی از آزمون‌های ارزیابی واسط کاربری و معیارهایی برای شناخت و قبول کردن مشکلات کاربردپذیری است.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشخص ثالث، خانواده ها، جبران خسارت