کارگیری یک محصول، خدمت یا رویداد.‌این تجربه معمولا در سهولت استفاده خلاصه می‌گردد.(  Shedroff- 1998)
۱-۳-۲- اهمیت تجربه کاربری:
در دهه‌های اخیر تجربه کاربری در طراحی تعاملی۶، نقش مهمی ‌را ‌ایفا می‌کند. کاربر منبع بسیار ارزشمندی برای ایجاد تغییر و یا بهبود سیستم است.
۱-۴- ارزیابی مکاشفه ای۷ :
ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان نوارهای، d-d، انتقالهای، نوارها