دانلود پایان نامه

کویوردیناسیون بیان می کند. کمپلکسهای کبالت ممکن است که هشت وجهی یا چهار وجهی باشند. بین این دو آرایش از نظر پایداری اختلاف کمی وجود دارد وبرای برخی از لیگاندها با یکدیگر در حال تعادل می باشند. برخی از ترکیبات کبالت وجود دارند که به عنوان مدل برای درک پیوند فلز به اکسیژن درسیستمهای بیولوژیکی به کار رفته اند. البته گونه هایی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهزیست محیطی