مولکولی ناپیوندی یا ضدپیوندی که بیشتر روی اتم مرکزی مستقر است به اوربیتالهای مولکولی ضدپیوندی که بیشتر روی لیگاندها مستقرند صورت می گیرد(MLCT2 ). در این مورد تمایل اتم مرکزی به کاهش دادن بار الکتریکی منفی خود و انتقال آن به لیگاندها، انرژی این گونه از جهشها را تعین می کند. جهشهای انتقال بار بیشتر نوارهای جذبی قوی در ناحیه فرابنفش

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی