اکسیدکردن تولوئن به فنل از کاتالیست کبالت استفاده می شود. همه موارد گفته شده خواص و ویژگیهای جالب کبالت را نشان می دهند. بنابراین مطالعه و بررسی ساختارو اثرات الکترونی لیگاندهای مختلف بر روی این فلز از زمینه های جالب توجه برای انجام پژوهش به شمار می آید.
جدول(۱-۱)مقادیر برهمکنش برای موقعیتهای مختلف لیگاندها با هر یک از

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ,S، ,G1، DNA،، حذف،