دانلود پایان نامه

که بیشتر روی لیگاند مستقر هستند (? و ?) و اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی اتم مرکزی مستقرند صورت گیرد. در یک نوع از این جهشها که به LMCT1 موسوم است انتقال الکترون از اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی لیگاند مستقر هستند (? و ?)به اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی اتم مرکزی مستقرند صورت گیرد. در نوع دیگر، جهش الکترون از اوربیتالهای

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهچسبیده، نزولا، آشامیدن، نشیند.