که بیشتر روی لیگاند مستقر هستند (? و ?) و اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی اتم مرکزی مستقرند صورت گیرد. در یک نوع از این جهشها که به LMCT1 موسوم است انتقال الکترون از اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی لیگاند مستقر هستند (? و ?)به اوربیتالهای مولکولی که بیشتر روی اتم مرکزی مستقرند صورت گیرد. در نوع دیگر، جهش الکترون از اوربیتالهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی روزرسانی، امکانی۱۸داشته، روزرسانی‌های، چشمگیر