دانلود پایان نامه

دارند هیچ گونه تداخلی بین آنها صورت نمی گیرد. در برخی موارد آنیونهای مذکور دارای نوارهای ضعیف تری در ناحیه cm-130000 (10 = ?) هستند که نزدیک به انتقالهای d-d است. لذا امکان اشتباه بین این نوارها و نوارهای مربوط به انتقالهای d-d وجود دارد.

۱-۳-۳- طیفهای انتقال بار:
این نوع جهشهای الکترونی ممکن است بین اوربیتالهای مولکولی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های امام صادق