اوربیتال دریک لیگاند به اوربیتال دیگری در همان لیگاند صورت می گیرد و به طور معمول با جذب انرژی از ناحیه فرابنفش همراه است. این جهشها کمتر تحت تأثیر کوئوردینه شدن لیگاند قرار می گیرند.

۱-۳-۲- طیف یون مخالف:
آنیونهائی نظیر -NO3 و -NO2 دارای نوار جذبی قوی در ناحیه فرابنفش هستند. چون این نوارها با نوارهای ضعیف dــd فاصله

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، اسپکتروفتومتری، [۱۱].، ۱-۵-۱-