دانلود پایان نامه

پذیری الیاف کاهش می یابد]۱ [.
رنگ های دندانه ای۱۰:
این رنگ ها به تنهایی روی الیاف نمی توانند تثبیت شوند ، بلکه نیاز به ماده تثبیت کننده که دندانه نامیده می شود دارد که مهم ترین آن هیدروکسیدهای کروم – قلع – آلومینیوم و آهن است]۱ [.
در این سیستم مولکول های رنگ در نقش لیگاند یک یا چند الکترون غیر پیوندی خود را به فلزی که دارای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های نواری، می‌گیرند، روزرسانی‌ها،