دانلود پایان نامه

رنگ های مستقیم مونو مانند دی آزو امین اسکارلت B
رنگ های مستقیم دی آزو
رنگ های مستقیم تری آزو مثل قهوه ای دی آزو
رنگ های مستقیم تترا آزو
ماهیت اتصال مولکول های رنگ به الیاف عمدتا پیوند هیدروژنی است که بین هیدروژن گروه OH الیاف سلولزی با گروه های NH2 – OH و N=N-موجود در رنگ های مستقیم برقرار می شوند. با افزایش دما تمایل رنگ

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره d’un، passé، est، collectif