دانلود پایان نامه

، ولی به ندرت و تحت شرایط ویژه در آب حل می شوند. در برخی موارد انحلال با تجزیه مولکول رنگ همراه می شود .
بدون استثنا همه ی آن ها با اسید تانیک ترکیب شده به جسم نامحلول تبدیل می شوند]۱۲[.
کاربردهای رنگ بازی در رنگرزی:
الیاف سلولزی تمایلی به واکنش با رنگ های بازی ندارند مگر اینکه تمایل با آغشته کردن اسید تانیک به عنوان تثبیت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های ابوالحسن، طاطری، ۲۲۰، ناشری