No category

پایان نامه درمورد ریخت شناسی، خانواده ها

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

شده بود نشان می داد که نانولوله ها و هم خانواده های آنها تأثیر چندانی بر ریخت شناسی۸، رشد و تکثیر سلولی ندارند [۱۴]. اما امروزه مشخص شده که شاخص هایی چون ابعاد فیزیکی ، مساحت ، مقدار، نسبت طول به قطر ، زمان، خلوص و وجود عوامل شیمیایی متصل به سطح، هر یک به نوبه خود در سمی بودن نانولوله مؤثرند [۱۵-۱۶]. مشخص شده که آستانه ی اثر

No Comments

Leave a Reply