دانلود پایان نامه

کننده با الیاف سلولزی ایجاد گردد.رنگ های بازی برای رنگ آمیزی ابریشم و پشم مناسب هستند برای الیاف سنتزی نیز عملیاتی شبیه با الیاف سلولزی باید انجام داد]۱ [.
رنگ های اسیدی۶:
این رنگ ها نمک های سدیم، اسیدهای سولفونیک و کربوکسیلیک هستند و برای الیاف سلولزی نامناسب هستند . اما برای الیاف پروتئینی و پلی آمیدی مناسبند. رنگ های اسیدی

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های پیچیده‏‏‏-، باهث‌ایجاد، طراحی‌های، یعنی‌ایجاد