دانلود پایان نامه

متانول و دیگر سوخت های هیدروکربنی بدست می آید.

۲-۴-۵ افزایش تولید و کاهش توزیع
با توجه به نیاز روز افزون به انرژی در مناطق دور دست در صورت استفاده از پیل ســـوختی مشکلات توزیع با کاهش خطوط جدید انتقال انرژی برطرف می شود. هم اکنون ۸ تا ۱۰ درصد از انرژی تولید شده بین نیروگاه و مصرف کنندهها از طریق خطوط انتقال هدر می رود ولی با

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع بیش فعالی