دانلود پایان نامه

نانولوله های بورنیترید در کلروفرم استفاده می شود، که نانولوله های بورنیترید پوشیده شده را محلول می سازد. سپس با استفاده از سانتریفوژ کردن مخلوط ،مواد غیر محلول ( ناخالصی های BN) جدا می شود.
۳- واکنش حرارتی مواد کامپوزیتی در هوا، در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد و پوشش PmPv را بر می دارد و نانولوله های بور نیترید را استخراج می کنند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع زندگی خوب، روانشناسی