نانولوله های بورنیترید در کلروفرم استفاده می شود، که نانولوله های بورنیترید پوشیده شده را محلول می سازد. سپس با استفاده از سانتریفوژ کردن مخلوط ،مواد غیر محلول ( ناخالصی های BN) جدا می شود.
۳- واکنش حرارتی مواد کامپوزیتی در هوا، در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد و پوشش PmPv را بر می دارد و نانولوله های بور نیترید را استخراج می کنند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهزیست محیطی