دانلود پایان نامه

ویژگی، برای کاربرد های پزشکی BNNT بسیار امیدوار کننده خواهد بود [۹].
۱-۴-۱) خالص سازی نانولوله های بورنیترید
چن و همکارانش، اولین گزارش ها از خالص سازی نانولوله های بورنیترید را در چهار مرحله ارائه کردند:
۱- توضیع توده های بزرگ، با واکنش شیمیایی در اتانول.
۲- حذف ذرات فلزی، به وسیله ی شستشوی شیمیایی انتخابی با اسید

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی