دانلود پایان نامه

تبخیر لیزری و رسوب دهی بخارات شیمیایی، بیشترین استفاده برای تولید نانولوله ها را دارند، که دو روش قوس الکتریکی و تبخیر لیزری بر پایه کربن جامد و روش رسوب دهی بخارات شیمیایی بر پایه کربن گازی صورت می گیرد [۱۱].
۱-۶) سازگاری زیستی نانولوله ها
در سال های اخیر با افزایش روز افزون کاربرد های متفاوت نانولوله ها در صنعت و حضور

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی