دانلود پایان نامه

نانولوله های کربنی، تفاوت های فراوانی هم بین آنها مشاهده می شود. برای مثال، نانولوله های کربنی می تواند باتوجه به جهت چرخش، هم رسانا و هم نیمه رسانا باشد، در حالی که شبکه بور نیترید، مستقل از دستوارگی لوله و شکل آن می باشد. به علاوه نانولوله ی بور نیترید، مقاومت گرمایی و شیمیایی بسیار بیشتری دارد. خواص الکتریکی نانولوله های بور

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان درسیستمهای، کویوردیناسیون، ، وبرای