No category

پایان نامه درمورد (۲-۷)، ]۲[، متنوع‌اند، پیل‌های

دسامبر 5, 2018

ویژه‌ای برخوردار است ]صنعت هواپیمایی[ کاربرد گسترده‌ای داشته باشند.

۲-۵ کاربردهای پیل سوختی
بدلیل مزایای زیاد آن، کاربردهای متفاوتی در صنعت دارد. شکل (۲-۷) برخی کاربردهای پیل سوختی را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۷) مجموعه‌ای از کاربردهای مختلف پیل‌های سوختی ]۲[

کاربردهای پیل سوختی متنوع‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره

No Comments

Leave a Reply