فاز متحرک از همدیگر جدا شده و از ستون خارج می شوند، باید وسیله‌ای در سیستم داشته باشیم که به خروج اجزاء عکس‌العمل نشان دهد. به عبارتی خروج این مواد را اعلام دارد. این وظیفه بر عهده آشکارساز است. برعکس کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع هیچ آشکارسازی با کاربرد عمومی و اعتمادپذیر ندارد و یکی از زمینه‌های اصلی تلاش در توسعه‌ی

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد سیتوپلاسمی۸، اسپرماتوژنزیس، ۲۰۱۱، Sato