دانلود پایان نامه

FT-IR، پراکندگی نوری، فعالیت نوری، عنصر گزینی و فتویونشی (۲۶).
۲-۲-۱-۲-۶-۱. آشکارساز فوتومتریک
آشکارساز فوتومتریک براساس خاصیت نمونه کار می‌کند، به عبارتی این آشکارسازها solute-property هستند.
سه نوع بر هم کنش نور با ماده برای تشخیص مواد وجود دارد:
الف: جذب ب: پخش ج: فلوئورسانس
همان طور که می‌دانیم طول موج و شدت جذب

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع خودکنترلی