دی‌الکتریک یا چگالی که با وجود جسم حل شده مدوله می‌شود جواب می‌دهند. در مقابل آشکارسازهای با خاصیت جسم حل شده به خاصیتی از جسم حل شده مانند جذب UV، فلوئورسانی یا جریان نفوذ، که فاز متحرک فاقد آن است، جواب می‌دهند.
متداول‌ترین آشکارسازهای HPLC عبارتند از: جذبی، فلوئورسانسی، الکتروشیمیایی، ضریب شکست، رسانندگی، طیف سنجی جرمی،

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع میچسپد، گردکوچک، تحتخاری، تاندونهای