دانلود پایان نامه

کروماتوگرافی مایع، بهتر کردن آشکارساز بوده است (۳۸).
مشخصات یک آشکارساز ایده‌آل:
۱. حساسیت کافی
۲. پایداری خوب و تکرارپذیری
۳. جواب خطی نسبت به حل شده‌ها تا چند مرتبه بزرگی
۴. زمان جواب کوتاه که مستقل از سرعت جریان است.
۵. قابلیت اعتماد بالا و سهولت کاربرد
۶. جواب مشابه نسبت به همه‌ی اجزای حل شده یا قابلیت پیش‌بینی

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه مدل‌سازی