نویسنده: 92

مورد توجه قرار داده است. الگوی سازمان بهداشت جهانی در تدوین مفهوم «نشانگان وابستگی»، که به‌تدریج جایگزین اصطلاحات «اعتیاد به دارو و سوء مصرف شده»، مؤثر بوده است. در سال 1981 کمیتۀ... ادامه

Read more

تعریف عملیاتی متغیرهای واسط  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  متغیر گویه منبع اثرپذیری مجازاتهای رسمی 1- من وقتی جریمه میشوم، دیگر آن... ادامه

Read more

قدر رانندگان فشارهای اجتماعی بیشتری را دریافت نمایند، تاثیر مجازاتهای رسمی کاهش یافته، سطح بازدارندگی از قوانین نیز پایینتر میآید. فصل سوم:روششناسی 3-1) مقدمهروش تحقیق، منطق تحقیق... ادامه

Read more

نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، 1381: 32). از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی... ادامه

Read more

ر قالب یک نظریه توانمند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایدهمند کیفر تکوینیافته و با نگریستن به افقهای پیش رو، اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشتهای تاریک و انتقام از مجرم،... ادامه

Read more

عدم تبعیت افراد یک جامعه از قوانین راهنمایی و رانندگی، هنجارهای ترافیکی و معیارهای ضروری برای تردد و جابهجایی افراد و وسایل نقلیه است (خبرنامه پلیس راهور، 1388: 2). در حال حاضر آنچه در... ادامه

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مطالعه کتاب‏سنجی، تعداد 348 پیشینه کتابشناختی بازیابی شده از نمایه استنادی گسترش یافته علوم مؤسسه... ادامه

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  در مدلاین پرداخت. نتایج تحقیق وی تعداد 819 مقاله منتشر شده در ایران در این فاصله زمانی را نشان داد که 565... ادامه

Read more

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ن نویسندگان را بهتر مشخص می‌سازد (هارت، 2000).2-2- پیشینه پژوهش2-2-1- مقدمهمرور تحقیقات انجام شده در داخل و... ادامه

Read more

هفتم و هشتم و نهم هجری به دلیل یورش مغولان به ایران و یورش تیمور وضع علمی ایران دچار دگرگونی های فراوانی شد. دوره صفویّه دوره انحطاط و بلکه زوال علوم عقلی در ایران است (فرشاد، 1365).... ادامه

Read more