دسته: No category

بوده است.. ایران غازی (۱۳۸۲)تاملی بر اقتصاد غیررسمی زابل بیان نمود تعیین موقعیت و میزان گستردگی مشاغل و تعیین ارتباط با مسایل و رخدادهای طبیعی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی منطقه می... ادامه

Read more

شده بود نشان می داد که نانولوله ها و هم خانواده های آنها تأثیر چندانی بر ریخت شناسی۸، رشد و تکثیر سلولی ندارند . اما امروزه مشخص شده که شاخص هایی چون ابعاد فیزیکی ، مساحت ، مقدار، نسبت... ادامه

Read more

منفی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید پرداختند. آنها بر اساس میزان نرخ رشد بخش کشاورزی نواحی مختلف هند را به چهار گروه تقسیم کردند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در مناطق دارای رشد... ادامه

Read more

نشان می دهند، اما گاهی ادامه آنها در ناحیه مرئی نیز به چشم می خورد که با انتقالهای d-d تداخل می کنند . ۱-Ligand to Metal Charg Transfer ۲-Metal to Ligand Charg Transfer ۳-۴- طیفهای میدان لیگاند: این طیفها ناشی... ادامه

Read more

بنابراین کارخانه‌ها به دنبال این هستند تا باتری اسید- سربی بسازند که قابل بازگشت به طبیعت بوده و شارژ شدن آن راحت‌تر باشد. از دیرباز از باتری‌ها برای استارت زدن، روشنایی ماشین و... ادامه

Read more