دسته: No category

در مورد شرایط اقلیمی تشکیل آنها را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. با توجه به رابطه سرعت باد و بافت دانه های انباشته شده خاک می توان نوع و شدت میدان های فشار را در زمان گذشته برآورد... ادامه

Read more

باشند به همین دلیل یکی از مهم‌ترین المان‌های مورد استفاده در طراحی واسط کاربری شبکه‌های اجتماعی داشتن قسمتی برای جستجو است. یکی از روش‌های بهینه‌ایجاد نوارجستجو در شبکه‌های... ادامه

Read more

و قطعات آن محصول است. بعنوان مثال برای ساخت بال‌های هواپیما مواد و شکل‌های مختلفی وجود دارد، اما مسأله مهم این است که کدام یک از این حالتها یا جوابهای ممکن نتیجه مطلوب‌تری خواهد... ادامه

Read more

بودن، با پرسش و یا مشکل روبه رو شوند و در پاسخ آن به تنگنا افتاده باشند. خلاصه پیشوایی در سنین کودکی پدیده ای است که دوتن از نیاکان او امام جواد و امام هادی (ع) در سن هفت و هشت یالگی... ادامه

Read more

بردار مربوط به جذب یک سری نمونه در یک طول موج و c بردار غلظت‌های مربوطه است. هر دو بردار طول یکسانی دارند که برابر با تعداد نمونه‌ها است. مقدار S ضریب رگرسیون است که با آزمایش و بیشتر... ادامه

Read more

هستند و الکترون‌هایی دارند که به آسانی قابل برانگیخته شدن هستند. این ترکیبات در ناحیه‌ی مرئی یعنی از nm900-350 جذب می‌کنند؛ طول موج بیشتر از nm900 در ناحیه‌ی IR قرار می‌گیرد که در این... ادامه

Read more

در حالی که ۳/۱ داخلی لولهای است که بار محوری را تحمل میکند (شکل ۲-۷). شکل۲-۷- استخوان ترقوه ناحیه ۳/۱ میانی به طور مکانیکی ضعیف و بخش باریکی است که اغلب شکستگیها در این ناحیه اتفاق... ادامه

Read more

کنترل منفی می‌شوند این فاکتورها شامل Omi/Htra2 , Smac هستند که از میتوکندری رها می‌گردند. بطور خلاصه، سلول به خیلی از علائم شامل استرس‌های مربوط به ایجاد تومور و مرگ سلولی القاء شده با... ادامه

Read more

سال۲۰۰۱ حاصل شد. این آمار نمایانگر رشد چشمگیر تقاضای این محصول در بازار جهانی است. پیش بینی می شود که تا سالهای آینده در ژاپن این رقم بین۱۰۰ تا۵۰۰ میلیارد ین افزایش یابد. جهت بهبود... ادامه

Read more

اند، کتابها مشتمل بر روایات اهل بیت در خصوص غیبت نوشته اند، اسامی این کتب در رجال نجاشی و فهرست شیخ که از قدیم ترین کتب مربوط است آمده . اینک بذکر چند کتاب آن مبادرت می شود. کتاب غیب... ادامه

Read more