بهین روش

بهین روش

درفضا.هدف سوم یعنی ممنوعیت و جلوگیری از گسترش سلاح ها درفضا، مطلبی است که این پایان نامه بر روی آن تمرکز دارد.درمقدمه این معاهده غیر نظامی سازی فضا بطور جامع و کامل بیان شده و پذیرفته... ادامه

Read more

به طور کلی ان است که مناصب اجرایی ، پارلمانی و دیوانی و نیز توزیع هزینه های عمومی برحسب جمعیت و اهمیت گروههای قومی صورت گیرد. بهترین شیوه ی تامین نمایندگی این گروهها در پارلمان همان... ادامه

Read more

شورشی اغاز شد که نهایتا به سرکوب و قلع و قمع انان انجامید. صدام حسین معاون رئیس جمهوری وقت در سال 1979 با تمهیدات ویژه سیاسی و در واقع با یک کودتای سفید ژنرال حسن البکر رئیس جمهوری... ادامه

Read more

عراق مسلمان هسند که حدود  در صد انها را شیعیان و  درصد را سنی ها تشکیل میدهند. از نظر مذهبی سنی ها در اقلیت هستند ، ولی به رغم این امر از نظر در اختیار داشتن امور سیاسی ، اقتصادی ... ادامه

Read more

گرفت که علیرغم عدم دخالت نیروهای آمریکایی در این جنگ بیش از 2 تا 4 هزار نفر و عمدتاً از مسلمانان نواحی بیروت از میان رفتند.مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-1958پس از بحران سال 1958 پارلمان ژنرال... ادامه

Read more