بهین روش

بهین روش

شورشی اغاز شد که نهایتا به سرکوب و قلع و قمع انان انجامید. صدام حسین معاون رئیس جمهوری وقت در سال 1979 با تمهیدات ویژه سیاسی و در واقع با یک کودتای سفید ژنرال حسن البکر رئیس جمهوری... ادامه

Read more

عراق مسلمان هسند که حدود  در صد انها را شیعیان و  درصد را سنی ها تشکیل میدهند. از نظر مذهبی سنی ها در اقلیت هستند ، ولی به رغم این امر از نظر در اختیار داشتن امور سیاسی ، اقتصادی ... ادامه

Read more

گرفت که علیرغم عدم دخالت نیروهای آمریکایی در این جنگ بیش از 2 تا 4 هزار نفر و عمدتاً از مسلمانان نواحی بیروت از میان رفتند.مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-1958پس از بحران سال 1958 پارلمان ژنرال... ادامه

Read more

تأیید جنبش حزب الله نیز قرار گرفته است.و البته این مساله با توجه با افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان نسبت به مسیحیان کاملا قابل درک است و چه بسا اگر نسبت جمعیتی برعکس بود حزب الله و... ادامه

Read more

تغییر و تعدیل در نظام توزیع قدرت و اختصاص سهمی به گروههای محروم از قدرت حل و فصل شد. اهمیت این واقعه در ان بود که این جریان مخالفت فزاینده فرقه های مسلمان با استیلای مسیحیان مارونی... ادامه

Read more

ملتهای جدید نقش داشت و آن ظهور مردانی همچون آتاتورک در ترکیه ،رضا شاه در ایران ،محمد پنجم در مراکش و حبیب بورقیبه درتونس بود.که مصمم بودند تا به عقب ماندگی مردمان خود و نیز سلطه... ادامه

Read more