بهین روش

بهین روش

گناه و خطا می باشد، بزهکار عاصی، بزه مند، تبه کار را گویند (علی اکبر دهخدا، 1341: 1049) .و به طور کلی باید گفت بزهکاری اطفال به کودکی اطلاق می شود که متهم به ارتکاب جرمی شده یا محرز گردیده... ادامه

Read more

از تسلیم مبیع از دریافت ثمن اطمینان حاصل کند، و از طرف دیگر خریدار مایل است مطمئن شود که با پرداخت ثمن،کالا ب همان مشخصات قراردادی تسلیم وی خواهد شد.لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود که... ادامه

Read more

دوران اخلاق متغیر دوران جهش ناگهانی دوران تمایلات دوران خود خواهی کودکانه دوران عبور و گذر دوران تجدید نظر در باورها دوران هیجان دوران تمایلات انحصاری دوران برزخی و دوران استحاله.... ادامه

Read more

ده نیز محقق نخواهد شد، از این رو اقدامات پیش فروشنده در راستای درج آگهی مانند مذاکره با نشریه، ثبت سفارش آگهی و پرداخت هزینه آن قابل تعقیب کیفری نبوده و مصداق شروع به جرم است که... ادامه

Read more

خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.گفتار نخست:رکن قانونی – ضمانت اجرای کیفری جرم: یکی از مشخصات قواعد حقوقی، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنی،... ادامه

Read more

از به بررسی دارد.قبل از آنکه به بررسی انتقال و موضوع معامله توسط فروشنده به دیگری بپردازیم نیاز است که به این پرسش پاسخ داده شود که اصولاً مصداق معاملعه معارض چیست؟ آیا اگر شخصی... ادامه

Read more