بهین روش

بهین روش

پارالوئیدین با گوگرد تهیه کرد . از حرارت دادن مخلوط دی هیدرو تولوییدان با بنزوروین و گوگرد نیز یک رنگ زرد که ایمیدیال نامیده می شود به دست می آید]۱ [. رنگ های خمره ای۱۶: این رنگ ها از... ادامه

Read more

اند، کتابها مشتمل بر روایات اهل بیت در خصوص غیبت نوشته اند، اسامی این کتب در رجال نجاشی و فهرست شیخ که از قدیم ترین کتب مربوط است آمده . اینک بذکر چند کتاب آن مبادرت می شود. کتاب غیب... ادامه

Read more

ضد آپوپتوزی خانواده Bcl-xl ، MCl1 , Bcl-2 قرار دارند که مانع رهایی سیتوکروم C از میتوکندری می‌شوند . نقاط دیگر کنترل پس از رهایی سیتوکروم C از میتوکندری وجود دارد. بطور مثال تولید آپوپتوزوم و... ادامه

Read more

کتف به عقب چرخیده شده است( ریندلی و گیمبریلی۲۸ ۱۹۸۶). شکل۲-۶-تصویر استخوان کتف در محل حفره گلنوئید و سر استخوان بازو از نمای فوقانی ۲-۲-۱-۳- ترقوه استخوان ترقوه از طریق مفصل جناغی-چنبری... ادامه

Read more

رسمی امکان ارتقای سطح تکنولوژی در بخش غیررسمی و کاهش هزینه در بخش رسمی وجود که زمینه ارتقای اقتصادی رافراهم می کند. اسفندیاری و جمالی(۱۳۸۱)از معادله رگرسیونی برای تخمین تقاضای پول... ادامه

Read more

می شوند. نواح(۱۳۸۶) در بررسی علل گرایش به مشاغل کاذب در شهر اهواز :مهاجرت ،سود آوری و تحصیلات و فقر مالی به عنوان متغیر مستقل انتخاب کرد و نتایج بر این مورد تایید که سود اوری با مشاغل... ادامه

Read more

بستگی به گروه‌های کروموفور موجود در نمونه دارد. کروموفورهای عمومی، گروه‌های عاملی اشباع نشده مانند گروه کربونیل، نیتریک، آروماتیک و اولفین هستند. این گروه‌ها در ناحیه‌ی nm360-195... ادامه

Read more