بهین روش

بهین روش

ه توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی ومقابل تو جهی ابراز نموده اند به طول مثال محقق حلی بیان نموده«اگرتیرانداز گفته باشد بپرهیز ضامن نخواهد بود البته مشروط بر اینکه کسی که... ادامه

Read more

مربیان ورزشی را در صورت قصور منجر به خسارت نسبت به ورزشکاران آنها را مسئول قلمداد نمود ؟آیا درصورت تقصیر مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت ورزشکاران، می توان برای جبران خسارات وارده به... ادامه

Read more

امضاکنندگان یک سند تجاری تطبیق دارد و متضمن مزایای عملی نیز هست؛ زیرا هر یک از امضاکنندگان یک سند تجاری برای آن‌که بداند چه تعهدی می‌کند مایل است قانونی حاکم بر تعهد او باشد که برای... ادامه

Read more

و نظام قراردادی بین‌المللی.در جهان حقوق مربوط به بروات به دو خانواده حقوقی تقسیم می‌شوند: یکی نظام ژنو که مبتنی بر کنوانسیون‌های ژنو است و 19 کشور قارّه‌ی اروپا و نیز شوروی سابق... ادامه

Read more