بهین روش

بهین روش

باشند که به خارج از کشور صادر می شوند و از آنجایی که خشک کردن میوه ها می تواند کمک زیادی به بهبود اقتصاد و همچنین امر صادرات میوه نماید و در این روش کیفیت و مدت نگهداری میوه از اهمیت به... ادامه

Read more

صیفی جات استان بوشهر از خود نشان نمی دهد. وی معتقد است که حذف یارانه و لذا افزایش قیمتها موجب کاهش قدرت خرید بهره برداران خرده پا می گردد. بنابرین نیاز به برنامه های خاصی همانند تخصیص... ادامه

Read more

صدای هیپنوتیزم کننده را می‌شنودو کارهایی که او می‌گوید را انجام می‌دهد. بنابراین یک حالت خاص از هوشیاری وجود دارد. در این حالت اگر تلقین شود شخص صداهای دیگر را نمی‌شنود و فقط صدای... ادامه

Read more

زاده (۱۳۸۰) به مطالعه دیدگاه زنان در اقتصاد غیررسمی پرداختند که نتایج نشان داد که سهم زنان برارزش افزوده خانوار بالغ بر ۶۵ است . نایب(۱۳۸۰)در بررسی ساختاری بازار کار بخش غیررسمی در... ادامه

Read more

بعدی از مطالعات سایکومتری تاکر۲۶، در دهه ۶۰ نشأت گرفته است. تاکر توسعه یافته روش تحلیل اجزاء اصلی (PCA) است که شامل آرایه داده‌های سه بعدی می‌باشد.در اوایل دهه ۷۰ کرول۲۷ و چنگ۲۸ مدل سه... ادامه

Read more

عضلات RC فراهم میکند که تنها به وسیله ناودان دوسری قطع میشود که سر دراز عضله دوسربازو از آن عبور میکند(بیگلینی لیو ۱۹۹۱). گردن جراحی بازو درست در پایین برجستگیها قرار دارد و عموما در... ادامه

Read more