بهین روش

بهین روش

و صاحب جواهر نیز بر این نظر اجماع دارند. مستند این فتوی از حضرت علی (ع) است که فرمود: در مورد مردی که یک پستان زنی را قطع کرده حکمش نصف دیه کامل است ). اما در خصوص دیه نوک پستان بین فقها... ادامه

Read more

اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند.ماده 269 : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر... ادامه

Read more

درباره ی مردی که عمداٌ زنی را به قتل رساند پرسید که آیا اولیای زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود بله چنین حقی دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر خودشان... ادامه

Read more