بهین روش

بهین روش

جلوه دهند؟ زیرا اگر اثبات بی لیاقتی یک انسان چهل پنجاه ساله که سرمایه های فراوان علمی و تجربی زمانش را دارد- به مردم عادی مشکل باشد اثبات عدم لیاقت یک کودک در رهبری مردم مسلمان کار... ادامه

Read more

معتقد است که با حذف یارانه ها و رساندن قیمتها به قیمتهای رقابتی از یک سو می توان بار مالی سنگینی را از دوش دولت برداشت و از سوی دیگر از آسیبهای زیست محیطی، عدم کارایی ناشی از دخالت... ادامه

Read more

زاده (۱۳۸۰) به مطالعه دیدگاه زنان در اقتصاد غیررسمی پرداختند که نتایج نشان داد که سهم زنان برارزش افزوده خانوار بالغ بر ۶۵ است . نایب(۱۳۸۰)در بررسی ساختاری بازار کار بخش غیررسمی در... ادامه

Read more

و ماهیتی بسیار ساده دارند. ۲-۴-۹ سایز و ابعاد کوچک پیل‌های سوختی ممکن است در سایزهای متنوعی ساخته شوند، از یک میکرو وات تا چند مگاوات، که این خاصیت پیلها سبب استفاده آنان در... ادامه

Read more

کاسپاز ۹ متصل شده و آن را فعال می‌‌کند که متقابلاً کاسپاز ۳، ۶، ۷ را فرا خوانده و فعال می‌کند. نهایتاً یک سری وقایع پروتئولیتیک فعال می‌شود که سرنوشت سلول را رقم می‌زند. بنابراین... ادامه

Read more

دی‌الکتریک یا چگالی که با وجود جسم حل شده مدوله می‌شود جواب می‌دهند. در مقابل آشکارسازهای با خاصیت جسم حل شده به خاصیتی از جسم حل شده مانند جذب UV، فلوئورسانی یا جریان نفوذ، که فاز... ادامه

Read more