علمی

آیا کودکانی‌ که‌ ضایعات‌ مغزی‌ دارند، اختلالات‌ یادگیری‌ دارند ؟

آسیب‌ مغزی‌:

در این‌ مورد این‌ سئوال‌ مطرح‌ نیست‌ که‌ آیا کودکانی‌ که‌ ضایعات‌ مغزی‌ دارند، اختلالات‌ یادگیری‌ نیز دارند یا نه‌؛بلکه‌ سئوال‌ این‌ است‌: کودکانی‌ که‌ اختلالات‌ یادگیری‌ دارند و هیچ‌ گونه‌ ضایعه‌ مغزی‌ مشخص‌ شده‌ای‌ درآنان‌ وجود ندارد، آیا دچار ضایعات‌ جزئی‌ مغز، یا عدم‌ رشد اعصاب‌‌اند (باباپور خیرالدین‌ و صبحی‌قراملکی‌، 1380، ص‌ 60).  کودک  با آسیب‌ مغزی‌، کودکی‌ است‌ که‌ پیش‌ از زایمان‌، در طول‌ مدت‌ آن‌ و یا پس‌ ازتولد دچار صدمه‌ یا عفونت‌ مغزی‌ شده‌ باشد، در نتیجه‌ این‌ آسیب‌ جسمی‌، ممکن‌ است‌ نقص‌ها یا‌ اشکالاتی‌در سیستم‌ اعصاب‌ کودک‌ به صورت‌ آشکار یا پنهان‌ ایجاد کنند، چنین‌ کودکی‌ دارای‌ مشکلات‌ در ادراک‌، تفکر یارفتار هیجانی‌ بطور جداگانه‌ یا ترکیبی‌ از آن هاست‌. این‌ دشواری‌ها را می‌توان‌ از طریق‌ آزمون‌های‌ ویژه‌ای‌ نشان‌داد (سیف‌ نراقی‌ و نادری‌، 1379، ص‌ 24).

دراین‌ پژوهش‌ دانش‌آموزی‌ مبتلا به‌ آسیب‌ مغزی‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شود که‌ در آزمون‌ بندر گشتالت‌ نمره‌ اوحداقل‌ 2 انحراف‌ معیار بیش‌ از میانگین‌ نمرات‌ خطای‌ همسالان‌ وی‌ باشد.

بیماری‌های‌ عفونی‌:

هر نوع‌ بیماری‌ عفونی‌ که‌ مادر در دوران‌ بارداری‌ به‌ آن‌ مبتلا گردد از قبیل‌ سرخجه‌، آنفلوانزا روی‌ جنین‌ تأثیرمی‌گذارد زیرا عفونت‌ از طریق‌ خون‌ به‌ جفت‌ و سپس‌ به‌ کودک‌ سرایت‌ می‌کند.

در این‌ پژوهش‌ اطلاعات‌ مربوط به‌ دوران‌ بارداری‌ از طریق‌ پرسش‌ نامه‌های‌ مربوط به‌ تاریخچه‌ رشدی‌ وخانوادگی‌ آزمودنی‌ها به دست‌ آمده‌ و این‌ متغیر مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌.